Verkoopsvoorwaarden

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle opgegeven of zelfs overeengekomen prijzen kunnen worden herzien volgens de evolutie der loonschalen geldend binnen het paritair comité waaronder de firma valt. De prijzen kunnen tijdens de duur van de overeenkomst tevens herzien worden indien onafhankelijk van de wil van de firma de kosten veranderen door bvb. extra taksen heffingen, retributies, indexaties of lasten vanwege de overheid. Dergelijke prijswijziging gelet op extra kosten, heffingen, retributies, indexaties of lasten kan, indien dit ook voor de firma geldt, met terugwerkende kracht ingevoerd worden. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke opdrachtbevestiging.

3. In geval van annulatie van de besteding voor aanvang van de opdracht is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd het recht om grotere schade aan te tonen. Na aanvang van de opdracht en in alle geval bij een werk van aanneming is de afnemer in geval van verbreking of ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd ten belopen van hetgeen de firma normaliter had kunnen innen bij een goede uitvoering of bij naleving van de contractueel voorziene opzegtermijnen onverminderd de mogelijkheid voor de firma om meer schade en kosten aan te tonen. Uiteraard behoudt de firma steeds het recht de correcte naleving van de contractuele verbintenissen na te streven of in rechte te vorderen.

4. De levering- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat :

  • De werkzaamheden en voorzieningen welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed te zijn, zodat de door ons te verrichten werkzaamheden en/of levering geen vertraging oplopen.
  • Indien werd overeengekomen dat wij de werkzaamheden en /of levering bij de opdrachtgever of elders moeten verrichten, wij onze werkzaamheden en/of levering kunnen aanvangen zodra wij op plaats van de werkzaamheden en/of levering zijn aangekomen, alsmede dat wij in de gelegenheid worden gesteld onze werkzaamheden en /of levering gedurende de normale werkuren kunnen verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien wij zulks noodzakelijk achten, mits wij zulks tijdig aan de opdrachtgever hebben meegedeeld.
  • Er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor opslag van materialen en gereedschappen.
  • De plaats van de werkzaamheden aan de door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet.
  • Wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken over de ter plaatse aanwezige hulpmiddelen zoals elektriciteit, gas en water.
  • Eventuele extra kosten, veroorzaakt omdat er niet of tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock out, e.d., niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om bij het even welke wijziging van juridische toestand van de koper of afnemer. In dergelijk geval zijn wij geen enkele vergoeding verschuldigd.

8. Indien de prestaties worden geleverd onder controle en/of toezicht van de afnemer zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige foutieve uitvoering, verborgen dan wel zichtbaar; Wij zijn tevens en in ieder geval uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade zoals productieverlies, bedrijfsschade, winstderving of inkomstenverlies ten gevolge van de contractuele uitvoering noch ten gevolge van extra contractuele fouten vanwege onze aangestelden.

9. Wij wijzen bovendien iedere aansprakelijkheid af voor prestaties die niet kunnen geleverd worden of niet tot een goed einde kunnen gebracht worden om redenen die niet aan ons te wijten zijn zoals bv. redenen van overmacht, interventies van derden, het niet toegankelijk zijn van de werkvloer enz..

10. Wij zijn wel aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze aangetoonde schuld en voorzover het geen prestaties in regie betreft, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen wij ons hebben laten verzekeren en voor zover de vergoeding de contractuele waarde van het werk niet overschrijdt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit gegeven adviezen, gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen. Alle  plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behoudens ons het recht voor schadevergoeding te eisen.  Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

11. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door onze werkzaamheden.

12. Klachten betreffende de levering van goederen moet ons toekomen binnen acht dagen na levering of alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

13.Bij gebleken ondeugdelijke verrichtte werkzaamheden hebben wij steeds de mogelijkheid de werkzaamheden te herstellen. De opdrachtgever zal ons te allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichtten bij gebreke waaraan zijn aanspraken vervallen.

14. Er word bij de facturatie steeds rekening gehouden met het 38-uren stelsel, namelijk 4 dagen van 8 uren en 1 dag van 6 uren. Pauzes worden steeds in vermindering gebracht bij dagdienst, mits voldaan aan 8 gepresteerde uren/dag. Bij ploegenarbeid worden de pauzes mee in rekening gebracht. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Protest ontslaat de klant niet van de verplichting de factuur alsnog tijdig te betalen. Een ieder die vraagt om aan derden te factureren blijft persoonlijk zelf gehouden, zelfs indien intussen aan de aangewezen derde zou zijn gefactureerd. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Voor prestaties die minder dan 1 dagdeel ((interventies)15. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard op datum van het sluiten van onderhavig contract.

16. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 75,00 euro als schadebeding). Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten, desgevallende incassokosten, gerechtskosten en kosten van juridische bijstand zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en kunnen afzonderlijk worden aangerekend.

17. Bij niet-betaling van een factuur behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en te verrichte werkzaamheden stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden de andere nog niet vervallen facturen tevens als opeisbaar beschouwd.

18. Wij behouden ons de eigendom voor, en ongeacht de consensus over de modaliteiten van de verkoop, zal deze eigendom pas worden overgedragen, op het ogenblik dat de integraliteit van de koopsom en van zijn eventuele toebehoren, door ons ontvangen zal zijn. De eventuele levering van de verkochte zaak houdt geen afstand van dit eigendomsbehoud in. De koper verbindt zich er toe op ons eerste verzoek, op de verkochte goederen deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of onze eigendom bevestigen. De koper zal zich verzetten tegen iedere daad van derden die ons eigendomsrecht zouden kunnen schaden. De koper zal bovendien iedere handeling of onthouding verzaken die dit eigendomsrecht in gedrang zou kunnen brengen, en zal ons onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van ons eigendomsrecht. De koper zal aansprakelijk zijn voor iedere schade die voortvloeit uit het niet of nauwkeurig eerbiedigen van huidig beding. Wij zullen het recht hebben aan dit eigendomsvoorbehoud alle mogelijke publiciteit te verlenen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in hoofde van de koper van een dusdanige publiciteit.

19. Het is de opdrachtgever verboden gedurende de twee jaar na beëindigen van onze werkzaamheden, met onze werknemers enigerlei transacties aan te gaan en/of direct dan wel indirect binnen zijn bedrijf of aanverwant bedrijf onze werknemers of een van hen tewerk te stellen, op straffe van de verbeurte aan een dadelijke zonder ingebrekestelling opeisbare som van 2.500,00 euro per dag per betrokken werknemer. In voorkomend geval is de opdrachtgever minstens een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie maal het jaarlijks brutoloon van de betrokken ex werknemer, zonder dat dit afbreuk doet aan enig verhaal dat mogelijks nog bijkomend zou bestaan uit onze hoofde.

20. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant.

21. De totstandkoming, geldigheid, uitvoering of integratie van deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle hiermee verbandhoudende betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken van Hasselt. Het niet uitvoeren van enige bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan; Zo een van de bepalingen ongeldig of nietig zou zijn zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.